อุตสาหกรรม กับ การวัด ค่า pH ของนํ้า

อุตสาหกรรม กับ การวัด ค่า pH ของนํ้า

 

ในปัจจุบันทุกโรงงาน หรืออุตสาหกรรม ต่างๆ จะต้องมีการวัดค่า pH ของนํ้า เพื่อลดความสิ้นเปลืองใน
การใช้สารเคมีต่าง ๆ และการเข้ากระบวนการปล่อยนํ้าเสียลงสู่สาธารณะ การวัดค่า pH ของนํ้า ล้วน
สำคัญต่ออุตสาหกรรมของเรามาก

การวัดค่า pH ของนํ้า pH ย่อมาจาก (Positive potential of the Hydrogen ions) ใช้บอกความเป็น
กรด-ด่างของสสาร ความเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออนในน้ำ (Hydrogen or hydronium ion H+ or
H3O+ ) ซึ่งเกิดจาก สารที่สามารถแตกตัวให้อนุมูลกรด(H+ )หรือเบส(OH- )ได้ โดยค่า pH จะอยู่ในช่วง 0-
14 ถ้าค่า pH น้อยกว่า 7 สารชนิดนั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรด และถ้าค่า pH มากกว่า 7 สารชนิดนั้นก็จะมีฤทธิ์
เป็นเบสหรือด่างแต่ถ้าค่า pH นั้นมีค่าเท่ากับ 7 แสดงว่าสารชนิดนั้นมีค่าเป็นกลาง Pure Water หรือที่
เรียกว่า pH balance

ทำไมต้องการวัดค่า pH ของนํ้า ?
เพราะนํ้ามีความสำคัญต่อ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เนื่องจากนํ้านั้นเป็นสารอาหารให้ มนุษย์ สัตว์ พืช และ
สิ่งมีชีวิต ต้องใช้ในการอุปโภคบริโภค ดังนั้นจึงต้องควบคุมค่า pH ของนํ้าให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบกับกิจกรรมต่าง ๆ

การวัดค่า pH ของนํ้า ที่ไม่เหมาะสม จะเกิดผลเสียและผลกระทบที่ได้รับอย่างไร ? จะส่งผลเสียโดยตรงต่อ
สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนํ้า รวมถึงการอุปโภคบริโภคด้วย สารปนเปื้อน มีค่ากรดในนํ้าปริมาณมาก ทำให้นํ้าเน่า
เสีย ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า ดังนั้นคุณภาพนํ้ามีผลสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสัตว์นํ้าและ
ผู้อุปโภคบริโภค เป็นสำคัญ ง่ายๆ ถ้าเราบริโภคนํ้าที่มีค่าความเป็นเบส เข้าไปในร่างกายมนุษย์
จะช่วยปรับสภาวะเลือดของเราให้ดีขึ้น ตรงกันข้าม หากร่างกายมนุษย์ได้รับค่าความเป็นกรดมากเกินไป
มันจะไปดึงแคลเซียมและโพแทสเซียมในร่างกายให้ลดลงซึ่งผลระยะยาวจะทำให้กระดูกของเราเสื่อมไวขึ้น
นั้นเอง

การวัดค่า pH ของนํ้า สามารถพบได้ทั่วไปในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น